Felhasználási feltételek

 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket látogatásával! Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy internetes oldalunk használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk” kifejezések a Szikriga Kft. elnevezésű vállalatra, és annak kapcsolt vállalkozásaira utalnak. A „Felhasználó” kifejezés pedig az oldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyre utal.

 

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

 

Annak ellenére, hogy mindent megteszünk a weboldalon megtalálható adatok pontosságának az érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bármilyen nemű kárért.

 

Továbbítás

 

A Felhasználó által a weboldalra e-mail útján, vagy bármilyen más módon továbbított nem személyes kommunikáció, vagy egyéb anyag nem minősül bizalmas, vagy oltalom alatt álló információnak.

 

Bármely, a weboldalra továbbított, vagy bejegyzésként megtalálható információ vagy adat a Szikriga Kft. tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra felhasználhatja. Szikriga Kft. korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból felhasználni. Ha ilyen eset történik, az információt adó fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok a Szikriga Kft. által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait, vagy bármely irányadó jogszabályt.

 

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

 

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Szikriga Kft., azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

 

A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, kizárólag magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A weboldal semmilyen tartalma nem hasznosítható, nem módosítható, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használható fel. Ez alól kivételt képez a Szikriga Kft. külön, írásos engedélye.

 

Védjegyek

 

A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja a Szikriga Kft.

A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek jogosulatlan felhasználása.

 

Külső hivatkozások

 

A Szikriga Kft. weboldalán található hivatkozásokra kattintva előfordulhat, hogy elhagyja a Szikriga Kft. weboldalát és máshol található tartalmakhoz fér hozzá.  A Szikriga Kft. nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szikriga Kft. az adott weboldalt bármilyen formában támogatná. Kérjük tehát Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

 

Szavatosság

 

E weboldalt Szikriga Kft. nyújtja, ennélfogva nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül a Szikriga Kft.-től megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a Szikriga Kft. kifejezetten elzárkózik.

 

Előfordulhat, hogy egyes országok jogszabályai nem teszik lehetővé a beleértett szavatolások kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások, vagy azok egy része, egyes Felhasználókra nem vonatkoznak. Félreértések elkerülése végett tájékozódjon országa irányadó jogszabályairól.

 

Felelősség

 

A Szikriga Kft. és/vagy a nevünkben a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által részünkre küldött elektronikus levél alapján általunk végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

A Szikriga Kft. nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

 

Az irányadó jog szerint megengedett mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a Szikriga Kft. és annak munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

 

Tiltott tevékenység

 

A Felhasználók nem végezhetnek a Szikriga Kft. saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, kiemelve a következőket:

 

• Magánszemélyek személyes adatait  vagy más jogait sértő tevékenység;

• A Szikriga Kft., annak munkavállalóinak, vagy más személyeknek a becsmérlése vagy rágalmazása céljából, valamint minden, Szikriga Kft. jó hírét csorbító magatartás;

• A Szikriga Kft. vagy más személyek tulajdonában esetlegesen károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése; és

• Tilos a megítélésünk szerint a Szikriga Kft. vagy harmadik személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása az oldalra.

 

Joghatóság és alkalmazandó jog

 

A Szikriga Kft. nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk minden ország és minden nyelv tekintetében megfelelőek vagy elérhetőek.

 

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Start typing and press Enter to search